Desu.sh Tools

ShareX

Download
https://getsharex.com/
Settings
https://desu.sh/desu.sh.json

Limf

Download
https://github.com/lich/limf
Contact
https://twitter.com/lichli_